Pomoc medyczna

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia ubezpieczonego zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel skontaktuje się z firmą usługową pod numerem telefonu podanym w umowie ubezpieczenia i poinformuje:

 • Nazwisko, imię, adres, numer i okres ważności umowy ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa)

 • Lokalizacja ubezpieczonego i numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować.

 • Szczegółowy opis problemu.

Pomocy medycznej lub innej, przewidzianej w umowie ubezpieczenia.

Wszystkie dalsze kwestie organizacyjne i finansowe są rozstrzygane między firmami serwisowymi i ubezpieczeniowymi, co zwalnia ofiarę niepotrzebnych zmartwień i potrzebę płacenia za usługi.

Co zrobić, jeśli nie można dokonać pilnego wezwania do firmy usługowej przed konsultacji z lekarzem lub wysyłając do placówki medycznej

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel skontaktuje się z firmą usługową w najbliższym możliwym terminie, ale nie później niż trzy dni po zażądaniu lekarza.

Przyznanie wyznaczonemu przez firmę ubezpieczeniową ekspertowi dostępu do ubezpieczonego i jego/jej historii medycznej, tak aby mógł on kontrolować jego/jej stan, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe ze względów medycznych.

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, nie udziela się usług opieki medycznej w przypadku tego ubezpieczonego zdarzenia.

Co zrobić, jeśli sam zapłacił koszty ambulatoryjne lub leczenie ambulatoryjne

Należy podać je na piśmie przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić następujące dokumenty:

 • Umowa ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa).

 • Oryginalny certyfikat-faktura z placówki medycznej podając nazwisko pacjenta, diagnoza, Data leczenia, wykaz świadczonych usług z wartością podziału.

 • Oryginalne konto diety na pobyty w szpitalu, ukazujące dzień przyjęcia do szpitala i wyładunku z niego.

 • Oryginalne recepty wydane przez lekarza prowadzącego w związku z tą chorobą, recepty z pieczęciami aptek i wskazanie kosztów każdego zakupionego leku.

 • Oryginał odesłania do lekarza prowadzącego do poddania się badaniom laboratoryjnym i rachunek laboratoryjny, w podziale według dat, nazw i kosztów świadczonych usług.

 • Oryginały dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za leczenie ambulatoryjne.

 • Bilety i inne dokumenty transportowe.

 • Czek bagażowy.

 • Inne dokumenty według uznania ubezpieczyciela potwierdzające wysokość kosztów poniesionych przez ubezpieczonego.

 • Wszystkie dokumenty dostarczone do towarzystwa ubezpieczeniowego muszą być w wymaganej formie (muszą być podpisane przez osoby, które wydały te dokumenty, odbitki i/lub stemple)

Jeżeli na podstawie przedłożonych dokumentów ubezpieczyciel uznaje zdarzenie, które miało miejsce w przypadku ubezpieczonego zdarzenia, świadczenie z tytułu ubezpieczenia zostanie wypłacone w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych powyżej.