Polityka prywatności i plików cookie

Privacy & cookie policy

Polityka prywatności JSC AlfaStrakhovanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych i informacji na temat bieżących wymogów ochrony osobistej DATA

1. General statement.

ych. Polityka przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „polityką”) jest opracowywana zgodnie z prawem federalnym 27.07.2006. No. 152 ФЗ „na dane osobowe” (dalej-FZ-152). Grupa ubezpieczeniowa (SG) grupy łączy JSC „alfa Strakhovanie”, LLC „AlfaStrakhovanie-Life”, LLC „AlfaStrakhovanie-OMS”, OOO „medycyna AlfaStrakhovanie”, JSC „Altametrics”.

Są one powiązane odpowiednimi umowami o poufności i procedurą przekazywania danych. Ponadto są one prowadzone przez obecną politykę przetwarzania danych osobowych. W p

olityce stosowane są podstawowe koncepcje: automa

tyczne przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowych;

zablokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla specyfikacji);

System informacyjny danych osobowych — zbiór danych osobowych oraz zapewnienie ich przetwarzania technologii informacyjnych i środków technicznych;

depersonalizacja danych osobowych — działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie bez dodatkowych informacji dane osobowe dotyczące danych osobowych; przetwarzanie danych oso

bowych — wszelkie działania (operacja) lub zestaw działań ( operacji) popełnionych z wykorzystaniem
środki automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, nagrywanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana), Ekstrakcja, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, przyznawanie, dostęp), depersonalizacja, Blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

operator — organ państwowy, władza miejska, osoba prawna lub fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) wykonującymi przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład dane osobowe do przetworzenia, działania (operacje) popełnione z danymi osobowymi;

dane osobowe — wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (dane osobowe podmiotu);

Udostępnianie danych osobowych — działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonych twarzy lub kręgu osób; u

powszechnianie danych osobowych — działania mające na celu ujawnienie danych osobowych na nieokreślony krąg osób (przekazywanie danych osobowych) lub na znajomość danych osobowych nieograniczonego kręgu osób, w tym rozpowszechnianie danych osobowych w mediach, zakwaterowanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub udzielenie dostępu do danych osobowych w inny sposób;

transgraniczny transfer danych osobowych – przekazywanie danych osobowych do obcego państwa na organie obcego państwa, zagranicznej fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej.

niszczenie danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest przywrócenie danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i (lub) w wyniku których zniszczone są nośniki danych osobowych.

Plik cookie jest małym plikiem danych (zwykle zawierającym litery i cyfry), który witryny internetowe mogą pozostawić na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania danej witryny lub strony.
Plik cookie pomoże tej lub innej stronie rozpoznać Twoje urządzenie przy następnej wizycie. To zadanie może również przenosić sygnalizatory sieci Web lub inne podobne pliki. W niniejszej polityce używamy terminu „ciasteczka” stosowanego do wszystkich plików, które gromadzą informacje w ten sposób. Spółka alfa Strakhovanie JSC jest zobowiązana opublikować lub w inny sposób zapewnić nieograniczony dostęp do niniejszej polityki przetwarzania danych osobowych zgodnie z częścią 2 artykułu 18,1. FZ-152.

2. The principles and conditions of personal data processing.

2.1. Przetwarzanie danych osobowych w JSC alfa Strakhovanie opiera się na następujących zasadach:

prawa i uczciwej podstawy;

 • ograniczania przetwarzania danych osobowych przez osiągnięcie określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów;
 • zapobiegania przetwarzaniu danych osobowych niezgodnych z celami gromadzenia danych osobowych;
 • zapobiegania łączeniu baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie jest przeprowadzane w celach niezgodnych ze sobą;
 • przetwarza tylko te dane osobowe, które odpowiadają celom ich przetwarzania;
 • dopasowanie treści i zakresu przetwarzanych danych osobowych do deklarowanego celu przetwarzania;
 • zapobiegania przetwarzaniu danych osobowych, nadmiernie odnoszących się do deklarowanych celów ich przetwarzania;
 • zapewnienia dokładności, adekwatności i trafności danych osobowych w odniesieniu do celu przetwarzania danych osobowych;
 • zniszczenie lub depersonalizację danych osobowych dla osiągnięcia celów przetwarzania lub w przypadku utraty niezbędnych do osiągnięcia tych celów, jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przez operatora naruszenia danych osobowych, chyba że prawo federalne.

2,2. JSC alfa Strakhovanie przetwarzanie danych osobowych w obecności co najmniej jednego z następujących warunków:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą danych osobowych podlegających przetwarzaniu danych osobowych;
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia celów określonych międzynarodowych umowy Federacji Rosyjskiej lub prawa, do realizacji i realizacji przydzielonych ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w JSC alfa Strakhovanie funkcji, uprawnienia i obowiązki;
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania sprawiedliwości, wykonanie aktu prawnego, akt innego organu lub urzędników, które muszą być wykonywane zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej o produkcji wykonawczej;
 • przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, której beneficjent lub gwarant jest przedmiotem danych osobowych, a także w odniesieniu do umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub Traktatu, w którym dane osobowe będą beneficjentem lub poręczeniem;
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu ochrony życia, zdrowia lub innych żywotnych interesów podmiotu danych osobowych, jeżeli uzyskanie zgody podmiotu danych osobowych jest niemożliwe
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i uzasadnionych interesów JSC alfa Strakhovanie lub osób trzecich lub do osiągnięcia ważnych celów publicznych, pod warunkiem że nie narusza praw i wolności podmiotu danych osobowych;
 • jest przetwarzanie danych osobowych dostęp nieograniczony do którego jest świadczone przez podmiot danych osobowych lub na wniosek (dalej-publiczne dane osobowe);
 • przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowego ujawnienia zgodnie z prawem federalnym.

2,3. Wszystkie dane osobowe są zapisywane w danych podstawowych, na terytorium Federacji Rosyjskiej, który jest, jeśli to konieczne, wyjaśnienie, zmiany lub aktualizacji.

2,4. JSC alfa Strakhovanie nie ujawnia danych osobowych osób trzecich i nie rozpowszechnia danych osobowych bez zgody podmiotu danych, chyba że prawo stanowi inaczej.

2,5. Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych w JSC alfa Strakhovanie, dotyczących rasy, pochodzenia Narodowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, stanu zdrowia, życia intymnego, jest dozwolone w przypadkach, gdy:

 • podmiot danych wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych;
 • dane osobowe udostępniane publicznie z zastrzeżeniem danych osobowych;
 • dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o państwowej pomocy społecznej, ustawodawstwem pracowniczym, ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sprawie emerytur i rent dla państwowego świadczenia emerytalnego w zakresie emerytur;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub innych żywotnych interesów podmiotu
  danych osobowych lub życia, zdrowia lub innych żywotnie ważnych interesów innych osób i uzyskania zgody podmiotu danych osobowych jest niemożliwe;
 • dane osobowe są przetwarzane w medycynie profilaktycznej w celu ustanowienia diagnozy lekarskiej, świadczenia usług medycznych i socjalnych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych osobowych jest przeprowadzane przez osobę profesjonalnie działającą w działalności medycznej i zobowiązany zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, aby utrzymać tajemnicę medyczną;
 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o obowiązkowych typach ubezpieczeń, przepisach ubezpieczeniowych.

2,6. Tworzenie zdjęć i filmów jest JSC alfa Strakhovanie w celu monitorowania zgodności z prawem i praworządności oraz zapobiegania nielegalnym aktom, przejawów ekstremizmu i aktów terrorystycznych, a następnie przekazania organom ścigania w razie potrzeby . Te zdjęcia i wideo nie są
wykorzystywane do identyfikacji podmiotów danych osobowych i nie są uważane za dane osobowe biometryczne JSC alfa Strakhovanie.

2,7. JSC alfa Strakhovanie ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych innej osobie za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że prawo federalne stanowi inaczej, na podstawie zawartej z tą osobą zamówienia na przetwarzanie danych osobowych. Twarz przetwarzania danych osobowych w imieniu JSC alfa Strakhovanie, musi przestrzegać zasad i zasad przetwarzania danych osobowych, określonych przez FZ-152 „o danych osobowych”. W przypadku JSC AlfaStrakhovanie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych innej osobie, odpowiedzialność wobec osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do działań wspomnianego podmiotu, prowadzi JSC alfa Strakhovanie. Twarz przetwarzania danych osobowych w imieniu JSC alfa Strakhovanie, ponosi odpowiedzialność przed JSC alfa Strakhovanie.

2,8. JSC alfa Strakhovanie ma obowiązek zapewnić, że zagraniczne Państwo, na którego terytorium ma prowadzić przekazywanie danych osobowych, zapewnia odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą, przed rozpoczęciem takiego przekazania. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych zapewniające właściwą ochronę praw podmiotów danych osobowych może być przeprowadzane w przypadkach:

 • Zgoda na piśmie podlegająca transgranicznemu przekazywaniu danych osobowych;
 • wykonanie umowy, która jest przedmiotem danych osobowych.

3. Rights of the data subject.

3,1. Przedmiotowe dane osobowe podejmują decyzję o dostarczeniu swoich danych osobowych i wyrażają zgodę na ich traktowanie w sposób świadomy i w interesie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przedmiotem danych osobowych lub jego przedstawiciela w każdym pozwala potwierdzić otrzymanie formularza, chyba że ustawa federalna stanowi inaczej. Obowiązek dostarczenia dowodu uzyskania zgody na dane osobowe podlegające przetwarzaniu danych osobowych lub dowodu z powodów określonych w FZ-152, jest przypisany do JSC alfa Strakhovanie.

3.2. podmiot danych ma prawo do otrzymywania od JSC alfa Strakhovanie informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli prawo to nie jest ograniczone zgodnie z prawem federalnym. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać od JSC alfa Strakhovanie udoskonalania jego danych osobowych, ich blokowania lub niszczenia w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, nielegalnie uzyskane lub nie są konieczne do podanego celu również podejmować działania prawne w celu ochrony ich praw.

3,3. Przetwarzanie JSC alfa Strakhovanie dane osobowe w celu promowania towarów, robót budowlanych i usług na rynku poprzez bezpośrednie kontakty z potencjalnym konsumentem za pomocą komunikacji dozwolonej tylko za uprzednią zgodą danych Temat. JSC alfa Strakhovanie niezwłocznie zatrzymuje na wniosek podmiotu przetwarzającego dane osobowe dane osobowe do celów opisanych powyżej.

3,4. Jeżeli dane osobowe podmiotu uznają to, co jest JSC spółka realizuje przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem prawa lub w jakikolwiek inny sposób narusza jego prawa i wolności, podmiot prawa danych osobowych do odwołania działania lub bezczynności JSC alfa Strakhovanie do Organ upoważniony do ochrony praw podmiotów danych osobowych (Roskomnadzor) lub w porządku sądowym. Podmiot danych ma prawo do ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów, w tym odpowiedzialności cywilnej i (lub) odszkodowania za szkodę moralną w porządku sądowym.

4. Security of personal data.

4.1. Bezpieczeństwo dane osobowe przetwarzane JSC alfa Strakhovanie, wspierane przez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do zapewnienia wymogów ustawodawstwa federalnego w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostęp do danych osobowych w JSC alfa Strakhovanie stosuje się następujące środki organizacyjne i techniczne:

 • mianowanie urzędników odpowiedzialnych za organizację przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • ograniczenie liczby pracowników, którzy zajmują się danymi osobowymi i mają dostęp do danych osobowych podczas wykonywania ich obowiązków pracowniczych rozporządzenie rozporządzenia o udostępnieniu takiego dostępu;
 • zapoznanie pracowników z wymogami prawnymi i wewnętrznymi dokumentami normatywnymi JSC alfa Strakhovanie w celu przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • Materiały do rozliczania i przechowywania oprogramowania nośniki danych osobowych i procedury postępowania, mające na celu zapobieganie kradzieży, fałszowanie, nieupoważnione kopiowanie i niszczenie;
 • określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, tworzenie na podstawie modeli zagrożeń;
 • rozwoju zagrożeń opartych na modelu w systemie ochrony danych osobowych;
 • sprawdzić gotowość i efektywność wykorzystania środków ochrony informacji;
 • Ochrona hasłem dostęp użytkownika do systemu informacyjnego danych osobowych;
 • zróżnicowanie dostępu użytkowników do zasobów informacyjnych i oprogramowania oraz sprzętu przetwarzania informacji;
 • Rejestracja i rejestrowanie działań użytkowników systemów informatycznych danych osobowych;
 • Aplikacja kontroluje dostęp do portów komunikacyjnych, urządzeń wejściowych i informacji wyjściowych, nośników wymiennych i zewnętrznych pamięci masowych;
 • Korzystanie z narzędzi antywirusowych i środków przywracania systemu ochrony danych osobowych;
 • wykorzystanie właściwej ochrony kryptograficznej informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podczas transmisji w otwartych kanałach komunikacji;
 • Zapora sieciowa aplikacji;
 • Wykrywanie włamań w sieci firmowej JSC alfa Strakhovanie, który zakłóca lub tworzy warunki wstępne z powodu naruszenia zainstalowanych wymagań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych danych osobowych JSC AlfaStrakhovanie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych (skanery bezpieczeństwa);
 • Scentralizowane zarządzanie systemem Ochrona danych osobowych;
 • Informacje o kopii zapasowej;
 • szkolenie pracowników wykorzystujących środki ochrony informacji stosowanych w systemach informatycznych danych osobowych, zasady pracy z nimi;
 • Tryb przepływu organizacji na terytorium JSC alfa Strakhovanie, ochrona pomieszczeń i technicznych środków przetwarzania danych osobowych.

5. The use of cookies.

5,1. Podobnie jak wiele stron internetowych, strony JSC alfa Strakhovanie wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie i sygnalizatory sieci Web (sygnalizatory WWW), które umożliwiają nam ułatwienie pobytu na naszej stronie internetowej, uczynienie go bardziej wydajnym i bardziej cennym, dostarczając Ci dostosowane środowisko dla I wiedzieli Państwo, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Możesz przeglądać wspaniałe strony internetowe JSC alfa Strakhovanie, nie akceptując plików cookie, jednak niektóre funkcje witryny mogą zostać utracone z powodu dezaktywacji pliku cookie na komputerze. W przypadku innych stron internetowych, JSC alfa Strakhovanie, w szczególności te, dla których wymagana jest nazwa użytkownika (login) i hasło, konieczne jest posiadanie pliku cookie, nie można użyć takich stron, jeśli użytkownik dezaktywuje pliki cookie w przeglądarce. JSC alfa Strakhovanie można również użyć Dostosuj łącza lub podobne technologie do śledzenia odwołań do adresu e-mail, na którym należy kliknąć. Możemy porównać te informacje z Twoimi danymi osobowymi w celu dostarczenia Ci wiadomości e-mail bardziej skoncentrowanych na użytkownikach lub informacjach o Twoich zakupach lub usługach. Każda wiadomość wysłana przez pocztę e-mail zawiera łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji, co pozwala na zatrzymanie dostarczania wiadomości tego typu.

5,2. Pliki cookie używane na naszych stronach internetowych są podzielone na kategorie. W naszych witrynach internetowych i innych usługach online korzystamy z następujących kategorii:

 

 • Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do przeglądania stron internetowych i korzystania z ich funkcji. Bez nich nie jest możliwe świadczenie usług, takich jak koszyk zakupów i płatności online.
 • Pliki cookie dotyczące wydajności. Te pliki cookie zbierają informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryn internetowych, na przykład najczęściej odwiedzanych stron. Takie dane mogą być wykorzystane do dostosowania naszych stron internetowych i uproszczenia nawigacji. Te pliki cookie są również wykorzystywane przez nasze podmioty stowarzyszone w celu ustalenia, czy użytkownik znajduje się na naszej stronie internetowej z oddziałami witryny w celu skorzystania z naszych usług i w przypadku zakupu naszych produktów w wyniku wizyty na stronie internetowej, w tym produktów i usług, które Kupił. Wszystkie informacje zebrane przez nich przeznaczone do celów statystycznych i pozostają anonimowe.
 • Funkcjonalne ciasteczka. Te pliki cookie umożliwiają naszym stronom zapamiętywanie wyborów dokonanych podczas przeglądania strony. Na przykład plik cookie może zapamiętać lokalizację, która pozwoli nam na wyświetlenie naszej strony internetowej w języku Twojego kraju. Pliki te mogą być również używane do zapamiętywania ustawień, takich jak rozmiar i czcionka tekstu, jak również inne niestandardowe ustawienia witryny. Pliki te mogą być również wykorzystywane do śledzenia promowanych produktów w celu uniknięcia powtórzenia. Informacje zawarte w takich plikach cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Nie są one przeznaczone do śledzenia pracy na stronach internetowych, które nie są istotne dla JSC alfa Strakhovanie.

5,3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie podczas przeglądania naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail w formacie HTML, może ustawić w przeglądarce ostrzeżenie przed zaakceptowaniem plików cookie lub zablokować plik cookie, gdy przeglądarka powiadomi użytkownika o obecności pliku cookie. Można również zrezygnować ze wszystkich plików cookie, wyłączając je w przeglądarce.

6. Final provisions.

6.1. Inne prawa i obowiązki JSC alfa Strakhovanie związane z leczeniem jej danych osobowych definiują prawo danych osobowych.

6,2. Urzędnicy JSC alfa Strakhovanie, są winni naruszenia norm regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych, są opatrzone odpowiedzialnością materialną, dyscyplinarną, administracyjną, cywilną i karną w kolejności ustalonej przez ustawodawstwo i wewnętrzną dokumentów normatywnych JSC alfa Strakhovanie.